هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220624

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
9-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
12-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
17-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
24-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
25-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
29-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
30-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
31-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
32-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
33-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
34-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
35-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
36-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
37-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
38-طلا - 1:gold /انگلیسی
39-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
40-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
41-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
42-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
43-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
44-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
45-زنجیراستیلنقرهای - 1:زنجیر استیل نقره ای /farsi
46-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
47-نیمست - 1:نیم ست /farsi
48-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
49-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
50-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
51-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
52-استیل - 1:steel /انگلیسی
53-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
54-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
55-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
56-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
57-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
58-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
59-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
60-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
61-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
62-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
63-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
64-کشی - 1:elastic /انگلیسی
65-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
66-اونیکس - 1:onyx /انگلیسی
67-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
68-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
69-کوروش - 1:kourosh /انگلیسی
70-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
71-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
72-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
73-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
74-حلقهاستیل - 1:حلقه استیل /farsi
75-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
76-دستبنددخترانه - 1:دستبند دخترانه /farsi
77-دی - 1:day /انگلیسی
78-زیپ -
79-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
80-معمولی - 1:normal /انگلیسی
81-نگار - 1:negar /انگلیسی
82-هما - 1:homa /انگلیسی
83-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
84-کوچک - 1:small /انگلیسی
85-کیفپولدخترانهشیک - 1:کیف پول دخترانه شیک /pashto
86-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
87-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
88-پارچهای - 1:پارچه ای /farsi, 2:textile /انگلیسی
89-آویز - 1:medallion /انگلیسی
90-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
91-اسی - 1:esi /انگلیسی
92-انگشتدانه - 1:انگشت دانه /farsi
93-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
94-بزرگ - 1:big /انگلیسی
95-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
96-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
97-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
98-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
99-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
100-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
101-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی