هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220623

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
17-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-طلا - 1:gold /انگلیسی
22-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
25-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
28-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
29-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
30-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
31-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
32-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
33-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
34-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
35-مینی - 1:mini /انگلیسی
36-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
37-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
38-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
39-بزرگ - 1:big /انگلیسی
40-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
41-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
42-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
43-ساده - 1:simple /انگلیسی
44-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
45-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
46-استیل - 1:steel /انگلیسی
47-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
48-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
49-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
50-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
51-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
52-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
53-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
54-چشم - 1:eye /انگلیسی
55-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
56-کوچک - 1:small /انگلیسی
57-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
58-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
59-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
60-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
61-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
62-فلزی - 1:metal /انگلیسی
63-متوسط - 1:medium /انگلیسی
64-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
65-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
66-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
67-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
68-انگشترکلاسیک - 1:انگشتر کلاسیک /urdu
69-خرجکار - 1:material /انگلیسی
70-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
71-دی - 1:day /انگلیسی
72-صلیب - 1:cross /انگلیسی
73-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
74-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
75-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
76-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
77-پلاکاسمفریماه - 1:پلاک اسم فریماه /farsi
78-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
79-پیام - 1:payam /انگلیسی
80-گلحریر - 1:گل حریر /urdu
81-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
82-اسی - 1:esi /انگلیسی
83-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
84-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
85-جعبه - 1:box /انگلیسی
86-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
87-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
88-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
89-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
90-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
91-سما - 1:sama /انگلیسی
92-عروسک - 1:doll /انگلیسی
93-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
94-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
95-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
96-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
97-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
98-پلاکضربان - 1:پلاک ضربان /pashto
99-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
100-کشی - 1:elastic /انگلیسی
101-کیف - 1:bag /انگلیسی