هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220622

کلیدواژه تعریف
1-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
13-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-ایران - 1:iran /انگلیسی
20-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-اسی - 1:esi /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
26-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
27-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
28-طلا - 1:gold /انگلیسی
29-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
30-کیف - 1:bag /انگلیسی
31-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
32-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
33-مانی - 1:mani /انگلیسی
34-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
35-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
36-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
37-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
38-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
39-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
40-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
41-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
42-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
43-استیل - 1:steel /انگلیسی
44-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
45-طلایی - 1:golden /انگلیسی
46-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
47-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
48-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
49-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
50-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
51-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
52-انگشتدانه - 1:انگشت دانه /farsi
53-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
54-اونیکس - 1:onyx /انگلیسی
55-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
56-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
57-دی - 1:day /انگلیسی
58-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
59-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
60-مادر - 1:madar /انگلیسی
61-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
62-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
63-پر - 1:feather /انگلیسی
64-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
65-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
66-چشم - 1:eye /انگلیسی
67-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
68-کشی - 1:elastic /انگلیسی
69-کیفتوکیف - 1:کیف تو کیف /urdu
70-گل - 1:flower /انگلیسی
71-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
72-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
73-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
74-اسب - 1:horse /انگلیسی
75-امیر - 1:amir /انگلیسی
76-بهار - 1:bahar /انگلیسی
77-جعبه - 1:box /انگلیسی
78-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
79-خرجکار - 1:material /انگلیسی
80-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
81-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
82-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
83-صندوقچهچوبی - 1:صندوقچه چوبی /pashto
84-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
85-علی - 1:ali /انگلیسی
86-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
87-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
88-فلزی - 1:metal /انگلیسی
89-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
90-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
91-مهرهحروفانگلیسی - 1:مهره حروف انگلیسی /urdu
92-نخ - 1:thread /انگلیسی
93-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
94-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
95-پهن - 1:wide /انگلیسی
96-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
97-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
98-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
99-گیرهگوشواره - 1:گیره گوشواره /pashto
100-پارچهای - 1:پارچه ای /farsi, 2:textile /انگلیسی
101-آراد - 1:arad /انگلیسی