هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220621

کلیدواژه تعریف
1-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
2-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
3-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
10-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
13-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
16-ایران - 1:iran /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
20-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-ندا - 1:neda /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
26-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
27-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
28-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
29-کیف - 1:bag /انگلیسی
30-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
31-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
32-طلا - 1:gold /انگلیسی
33-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
34-معمولی - 1:normal /انگلیسی
35-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
36-استیل - 1:steel /انگلیسی
37-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
38-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
39-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
40-طلایی - 1:golden /انگلیسی
41-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
42-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
43-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
44-بزرگ - 1:big /انگلیسی
45-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
46-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
47-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
48-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
49-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
50-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
51-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
52-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
53-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
54-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
55-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
56-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
57-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
58-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
59-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
60-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
61-بلند - 1:long /انگلیسی
62-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
63-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
64-سبز - 1:green /انگلیسی
65-سنگشیشهای - 1:سنگ شیشه ای /farsi,2:سنگ شیشه ای' /farsi
66-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
67-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
68-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
69-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
70-کوچک - 1:small /انگلیسی
71-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
72-آتوسا - 1:atoosa /انگلیسی
73-آرام - 1:aram /انگلیسی
74-آویز - 1:medallion /انگلیسی
75-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
76-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
77-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
78-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
79-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
80-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
81-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
82-سنگ - 1:stone /انگلیسی
83-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
84-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
85-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
86-موسپدجادویی - 1:موس پد جادویی /urdu
87-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
88-چشم - 1:eye /انگلیسی
89-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
90-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
91-حرفn - 1:حرف N /urdu, 2:lettern /انگلیسی
92-آرتین - 1:artin /انگلیسی
93-امیر - 1:amir /انگلیسی
94-انگشتدانه - 1:انگشت دانه /farsi
95-انگشترخاص - 1:انگشتر خاص /farsi
96-انگشترنگیندار - 1:انگشتر نگیندار /farsi
97-تبلیغاتاینترنتی - 1:تبلیغات اینترنتی /urdu
98-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
99-جعبه - 1:box /انگلیسی
100-جعبهچوبی - 1:جعبه چوبی /pashto
101-جوراب -