هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220620

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
2-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-ندا - 1:neda /انگلیسی
10-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-ایران - 1:iran /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
19-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
20-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
26-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
27-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
28-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
29-گل - 1:flower /انگلیسی
30-بزرگ - 1:big /انگلیسی
31-طلا - 1:gold /انگلیسی
32-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
33-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
34-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
35-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
36-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
37-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
38-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
39-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
40-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
41-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
42-جعبهچوبی - 1:جعبه چوبی /pashto
43-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
44-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
45-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
46-طلایی - 1:golden /انگلیسی
47-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
48-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
49-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
50-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
51-جعبه - 1:box /انگلیسی
52-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
53-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
54-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
55-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
56-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
57-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
58-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
59-حرفn - 1:حرف N /urdu, 2:lettern /انگلیسی
60-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
61-اکرم - 1:akram /انگلیسی
62-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
63-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
64-قرقره - 1:reels /انگلیسی
65-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
66-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
67-کوچک - 1:small /انگلیسی
68-کیف - 1:bag /انگلیسی
69-استیل - 1:steel /انگلیسی
70-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
71-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
72-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
73-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
74-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
75-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
76-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
77-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
78-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
79-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
80-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
81-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
82-مشکی - 1:black /انگلیسی
83-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
84-پر - 1:feather /انگلیسی
85-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
86-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
87-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
88-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
89-اسی - 1:esi /انگلیسی
90-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
91-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
92-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
93-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
94-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
95-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
96-دی - 1:day /انگلیسی
97-زیرلیوانیقالیایرانی - 1:زیرلیوانی قالی ایرانی /farsi
98-زیرموشی -
99-ساده - 1:simple /انگلیسی
100-عشق - 1:love /انگلیسی
101-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی