هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220618

کلیدواژه تعریف
1-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
2-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
3-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-ندا - 1:neda /انگلیسی
15-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
16-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
17-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
23-ایران - 1:iran /انگلیسی
24-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-کیف - 1:bag /انگلیسی
27-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
28-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
31-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
32-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
33-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
34-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
35-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
36-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
37-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
38-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
39-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
40-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
41-بزرگ - 1:big /انگلیسی
42-جعبهچوبی - 1:جعبه چوبی /pashto
43-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
44-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
45-مانی - 1:mani /انگلیسی
46-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
47-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
48-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
49-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
50-اسی - 1:esi /انگلیسی
51-اکرم - 1:akram /انگلیسی
52-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
53-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
54-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
55-سنگشیشهای - 1:سنگ شیشه ای /farsi,2:سنگ شیشه ای' /farsi
56-مادر - 1:madar /انگلیسی
57-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
58-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
59-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
60-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
61-استیل - 1:steel /انگلیسی
62-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
63-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
64-جعبهکشی - 1:جعبه کشی /farsi
65-جوراب -
66-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
67-خرجکار - 1:material /انگلیسی
68-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
69-دی - 1:day /انگلیسی
70-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
71-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
72-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
73-فرشمینیاتوری - 1:فرش مینیاتوری /farsi
74-فلزی - 1:metal /انگلیسی
75-متوسط - 1:medium /انگلیسی
76-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
77-هما - 1:homa /انگلیسی
78-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
79-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
80-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
81-آویز - 1:medallion /انگلیسی
82-باربد - 1:barbod /انگلیسی
83-بهار - 1:bahar /انگلیسی
84-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
85-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
86-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
87-خوشتریناسامی - 1:خوشترین اسامی /farsi
88-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
89-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
90-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
91-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
92-روبانرولی - 1:روبان رولی /farsi
93-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
94-ریسهمروارید - 1:ریسه مروارید /pashto
95-ساسان - 1:sasan /انگلیسی
96-صندوقچهچوبی - 1:صندوقچه چوبی /pashto
97-صندوقچوبی - 1:صندوق چوبی /urdu
98-طلا - 1:gold /انگلیسی
99-عسل - 1:asal /انگلیسی
100-قابعکس - 1:قاب عکس /arabic
101-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی