هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220617

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
3-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
4-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
26-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
27-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
30-ایران - 1:iran /انگلیسی
31-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
32-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
33-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
34-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
35-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
36-کوچک - 1:small /انگلیسی
37-کیف - 1:bag /انگلیسی
38-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
39-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
40-طلا - 1:gold /انگلیسی
41-طلایی - 1:golden /انگلیسی
42-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
43-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
44-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
45-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
46-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
47-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
48-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
49-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
50-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
51-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
52-گل - 1:flower /انگلیسی
53-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
54-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
55-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
56-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
57-گیره - 1:clamp /انگلیسی
58-انگشترزنانه - 1:انگشتر زنانه /farsi
59-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
60-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
61-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
62-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
63-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
64-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
65-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
66-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
67-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
68-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
69-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
70-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
71-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
72-آویز - 1:medallion /انگلیسی
73-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
74-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
75-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
76-رها - 1:raha /انگلیسی
77-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
78-عروسک - 1:doll /انگلیسی
79-علی - 1:ali /انگلیسی
80-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
81-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
82-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
83-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
84-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
85-پابند - 1:anklet /انگلیسی
86-کشی - 1:elastic /انگلیسی
87-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
88-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
89-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
90-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
91-بزرگ - 1:big /انگلیسی
92-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
93-جعبه - 1:box /انگلیسی
94-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
95-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
96-دی - 1:day /انگلیسی
97-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
98-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
99-ساده - 1:simple /انگلیسی
100-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
101-طرحایران - 1:طرح ایران /farsi, 2:irandesign /انگلیسی