هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220616

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
2-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
3-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
18-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-کیف - 1:bag /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
30-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
31-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
32-اسی - 1:esi /انگلیسی
33-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
34-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
35-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
36-متوسط - 1:medium /انگلیسی
37-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
38-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
39-ایران - 1:iran /انگلیسی
40-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
41-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
42-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
43-ساسان - 1:sasan /انگلیسی
44-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
45-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
46-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
47-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
48-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
49-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
50-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
51-علی - 1:ali /انگلیسی
52-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
53-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
54-طلایی - 1:golden /انگلیسی
55-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
56-فلزی - 1:metal /انگلیسی
57-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
58-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
59-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
60-ساده - 1:simple /انگلیسی
61-طلا - 1:gold /انگلیسی
62-مانی - 1:mani /انگلیسی
63-هدا - 1:hoda /انگلیسی
64-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
65-کوچک - 1:small /انگلیسی
66-گل - 1:flower /انگلیسی
67-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
68-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
69-انگشتردورنگ - 1:انگشتر دورنگ /urdu
70-اکرم - 1:akram /انگلیسی
71-بانو - 1:banoo /انگلیسی
72-جعبه - 1:box /انگلیسی
73-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
74-رها - 1:raha /انگلیسی
75-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
76-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
77-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
78-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
79-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
80-کیان - 1:kian /انگلیسی
81-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
82-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
83-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
84-بسته - 1:pack /انگلیسی
85-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
86-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
87-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
88-سنگ - 1:stone /انگلیسی
89-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
90-عرفان - 1:erfan /انگلیسی
91-مینی - 1:mini /انگلیسی
92-پیام - 1:payam /انگلیسی
93-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
94-گیرهانبری - 1:گیره انبری /farsi
95-گیره - 1:clamp /انگلیسی
96-آرام - 1:aram /انگلیسی
97-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
98-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
99-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
100-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
101-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu