هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220615

کلیدواژه تعریف
1-سامی - 1:sami /انگلیسی
2-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
3-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
8-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
9-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
13-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
14-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
18-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
27-اسی - 1:esi /انگلیسی
28-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
29-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
30-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
31-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
32-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
33-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
34-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
35-ایران - 1:iran /انگلیسی
36-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
37-کیف - 1:bag /انگلیسی
38-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
39-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
40-نگار - 1:negar /انگلیسی
41-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
42-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
43-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
44-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
45-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
46-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
47-مانی - 1:mani /انگلیسی
48-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
49-گل - 1:flower /انگلیسی
50-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
51-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
52-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
53-کوچک - 1:small /انگلیسی
54-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
55-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
56-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
57-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
58-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
59-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
60-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
61-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
62-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
63-ابی - 1:ebi /انگلیسی
64-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
65-طلایی - 1:golden /انگلیسی
66-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
67-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
68-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
69-آویزنگیندار - 1:آویز نگیندار /urdu
70-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
71-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
72-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
73-شیرین - 1:shirin /انگلیسی
74-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
75-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
76-مهدی - 1:mahdi /انگلیسی
77-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
78-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
79-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
80-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
81-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
82-بزرگ - 1:big /انگلیسی
83-جهان -
84-خرجکار - 1:material /انگلیسی
85-خوشتریناسامی - 1:خوشترین اسامی /farsi
86-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
87-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
88-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
89-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
90-ساده - 1:simple /انگلیسی
91-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
92-طلا - 1:gold /انگلیسی
93-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
94-عسل - 1:asal /انگلیسی
95-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
96-فرید - 1:farid /انگلیسی
97-متوسط - 1:medium /انگلیسی
98-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
99-گیره - 1:clamp /انگلیسی
100-اونیکس - 1:onyx /انگلیسی
101-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی