هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220209

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-نگین - 1:negin /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
30-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
31-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
32-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
33-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
34-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
35-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
36-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
37-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
38-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
39-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
40-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
41-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
42-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
43-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
44-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
45-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
46-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
47-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
48-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
49-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
50-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
51-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
52-اسی - 1:esi /انگلیسی
53-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
54-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
55-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
56-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
57-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
58-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
59-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
60-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
61-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
62-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
63-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
64-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
65-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
66-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
67-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
68-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
69-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
70-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
71-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
72-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
73-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
74-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
75-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
76-نخ - 1:thread /انگلیسی
77-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
78-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
79-پابند - 1:anklet /انگلیسی
80-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
81-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
82-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
83-عروسک - 1:doll /انگلیسی
84-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
85-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
86-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
87-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
88-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
89-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
90-علی - 1:ali /انگلیسی
91-فرشمینیاتوری - 1:فرش مینیاتوری /farsi
92-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
93-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
94-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
95-خرجکار - 1:material /انگلیسی
96-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
97-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
98-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
99-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
100-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
101-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی