هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220614

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
9-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
13-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
26-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
27-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
28-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
29-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
30-ایران - 1:iran /انگلیسی
31-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
32-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
33-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
34-گیره - 1:clamp /انگلیسی
35-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
36-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
37-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
38-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
39-طلایی - 1:golden /انگلیسی
40-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
41-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
42-گلسر - 1:گل سر /pashto
43-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
44-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
45-مانی - 1:mani /انگلیسی
46-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
47-کوچک - 1:small /انگلیسی
48-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
49-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
50-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
51-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
52-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
53-شیشهای - 1:شیشه ای /farsi, 2:glassy /انگلیسی
54-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
55-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
56-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
57-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
58-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
59-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
60-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
61-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
62-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
63-دستبندنگیندار - 1:دستبند نگیندار /farsi
64-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
65-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
66-فلزی - 1:metal /انگلیسی
67-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
68-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
69-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
70-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-چشم - 1:eye /انگلیسی
73-گل - 1:flower /انگلیسی
74-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
75-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
76-گیرهانبری - 1:گیره انبری /farsi
77-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
78-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
79-حسین - 1:hosein /انگلیسی
80-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
81-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
82-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
83-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
84-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
85-شیرین - 1:shirin /انگلیسی
86-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
87-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
88-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
89-نخ - 1:thread /انگلیسی
90-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
91-هما - 1:homa /انگلیسی
92-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
93-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
94-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
95-کیف - 1:bag /انگلیسی
96-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
97-ابی - 1:ebi /انگلیسی
98-اسمرضا - 1:اسم رضا /farsi
99-اسی - 1:esi /انگلیسی
100-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
101-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی