هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220613

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
6-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
7-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
8-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-ندا - 1:neda /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-سامی - 1:sami /انگلیسی
17-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
23-کیف - 1:bag /انگلیسی
24-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
25-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
29-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
30-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
31-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
32-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
33-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
34-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
35-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
36-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
37-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
38-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
39-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
40-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
41-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
42-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
43-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
44-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
45-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
46-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
47-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
48-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
49-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
50-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
51-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
52-صنایعدستی - 1:صنایع دستی /urdu
53-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
54-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
55-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
56-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
57-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
58-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
59-انگشتدانه - 1:انگشت دانه /farsi
60-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
61-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
62-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
63-طلایی - 1:golden /انگلیسی
64-مانی - 1:mani /انگلیسی
65-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
66-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
67-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
68-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
69-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
70-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
71-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
72-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
73-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
74-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
75-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
76-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
77-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
78-کشی - 1:elastic /انگلیسی
79-مسی -
80-آویزنگیندار - 1:آویز نگیندار /urdu
81-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
82-امیر - 1:amir /انگلیسی
83-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
84-انگشترزنانه - 1:انگشتر زنانه /farsi
85-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
86-برتریناسامی - 1:برترین اسامی /farsi
87-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
88-بهتریناسامی - 1:بهترین اسامی /farsi
89-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
90-رانرترمه - 1:رانر ترمه /pashto
91-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
92-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
93-فیروزه - 1:firouzeh /انگلیسی
94-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
95-معمولی - 1:normal /انگلیسی
96-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
97-ناخنگیر - 1:ناخن گیر /urdu
98-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
99-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
100-کوچک - 1:small /انگلیسی
101-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی