هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220612

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
3-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
8-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
11-نگین - 1:negin /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
17-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
25-کیف - 1:bag /انگلیسی
26-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
27-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
28-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
29-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
30-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
31-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
32-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
33-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
34-ندا - 1:neda /انگلیسی
35-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
36-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
37-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
38-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
39-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
40-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
41-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
42-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
43-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
44-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
45-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
46-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
47-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
48-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
49-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
50-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
51-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
52-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
53-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
54-خرجکار - 1:material /انگلیسی
55-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
56-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
57-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
58-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
59-خرجکاردستبند - 1:خرجکار دستبند /farsi
60-خیاطی -
61-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
62-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
63-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
64-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
65-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
66-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
67-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
68-موسپدقالیجادویی - 1:موسپد قالی جادویی /urdu
69-پابند - 1:anklet /انگلیسی
70-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
71-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
72-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
73-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
74-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
75-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
76-موسپدجادویی - 1:موس پد جادویی /urdu
77-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
78-نیمست - 1:نیم ست /farsi
79-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
80-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
81-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
82-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
83-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
84-دستبندسنگی - 1:دستبند سنگی /urdu
85-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
86-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
87-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
88-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
89-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
90-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
91-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
92-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
93-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
94-عروسک - 1:doll /انگلیسی
95-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
96-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
97-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
98-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
99-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
100-موسپدقالیایرانی - 1:موسپد قالی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
101-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی