هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220611

کلیدواژه تعریف
1-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
2-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-نگین - 1:negin /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
22-ندا - 1:neda /انگلیسی
23-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
26-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
27-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
28-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
29-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
30-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
33-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
34-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
35-کیف - 1:bag /انگلیسی
36-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
37-ایران - 1:iran /انگلیسی
38-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
39-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
40-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
41-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
42-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
43-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
44-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
45-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
46-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
47-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
48-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
49-پابند - 1:anklet /انگلیسی
50-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
51-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
52-بزرگ - 1:big /انگلیسی
53-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
54-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
55-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
56-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
57-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
58-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
59-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
60-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
61-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
62-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
63-طلایی - 1:golden /انگلیسی
64-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
65-کیفپولزنانه - 1:کیف پول زنانه /pashto
66-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
67-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
68-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
69-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
70-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
71-نخ - 1:thread /انگلیسی
72-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
73-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
74-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
75-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
76-آرزو - 1:arezoo /انگلیسی
77-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
78-انگشترپرنگین - 1:انگشتر پرنگین /urdu
79-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
80-جعبه - 1:box /انگلیسی
81-جعبههدیه - 1:جعبه هدیه /pashto
82-خیاطی -
83-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
84-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
85-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
86-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
87-مانی - 1:mani /انگلیسی
88-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
89-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
90-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
91-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
92-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
93-انگشترخاص - 1:انگشتر خاص /farsi
94-انگشترطرحنقره - 1:انگشتر طرح نقره /pashto
95-تلگل - 1:تل گل /arabic
96-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
97-توپ - 1:ball /انگلیسی
98-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
99-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
100-رانرترمه - 1:رانر ترمه /pashto
101-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی