هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220610

کلیدواژه تعریف
1-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
2-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
6-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-نگین - 1:negin /انگلیسی
24-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
30-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
31-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
32-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
33-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
34-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
35-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
36-متوسط - 1:medium /انگلیسی
37-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
38-خرجکار - 1:material /انگلیسی
39-خوشتریناسامی - 1:خوشترین اسامی /farsi
40-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
41-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
42-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
43-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
44-طلایی - 1:golden /انگلیسی
45-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
46-پابند - 1:anklet /انگلیسی
47-کشی - 1:elastic /انگلیسی
48-کیف - 1:bag /انگلیسی
49-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
50-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
51-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
52-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
53-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
54-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
55-نخ - 1:thread /انگلیسی
56-هما - 1:homa /انگلیسی
57-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
58-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
59-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
60-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
61-کیفمدارک - 1:کیف مدارک /urdu
62-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
63-انگشتربندانگشتی - 1:انگشتر بندانگشتی /urdu
64-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
65-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
66-حجاب -
67-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
68-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
69-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
70-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
71-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
72-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
73-علی - 1:ali /انگلیسی
74-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
75-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
76-معمولی - 1:normal /انگلیسی
77-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
78-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
79-کیفپولزنانه - 1:کیف پول زنانه /pashto
80-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
81-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
82-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
83-جعبه - 1:box /انگلیسی
84-جعبهچوبی - 1:جعبه چوبی /pashto
85-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
86-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
87-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
88-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
89-زنجیرگردنبند - 1:زنجیر گردنبند /urdu
90-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
91-طلا - 1:gold /انگلیسی
92-عروسک - 1:doll /انگلیسی
93-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
94-فریماه - 1:farimah /انگلیسی
95-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
96-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
97-لاله - 1:laleh /انگلیسی
98-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
99-مهرهحروفانگلیسی - 1:مهره حروف انگلیسی /urdu
100-مهرهپلاستیکی - 1:مهره پلاستیکی /pashto
101-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی