هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220607

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
30-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
31-طلا - 1:gold /انگلیسی
32-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
33-کیف - 1:bag /انگلیسی
34-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
35-�������������� - 1:�������� ������ /,2:���� ���� ������ /,3:������ �������� /,4:�������� ������"'! /bengali
36-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
37-بزرگ - 1:big /انگلیسی
38-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
39-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
40-کشی - 1:elastic /انگلیسی
41-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
42-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
43-کوچک - 1:small /انگلیسی
44-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
45-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
46-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
47-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
48-استیل - 1:steel /انگلیسی
49-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
50-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
51-طلایی - 1:golden /انگلیسی
52-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
53-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
54-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
55-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
56-�������������������������� - 1:������������ �������������� /,2:������������ ������ �������� /,3: ������������������ �������� /,4:�������� ���������� �������� /,5:�������������� ������������' /,6:���������� ������ ���������� /
57-اسب - 1:horse /انگلیسی
58-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
59-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
60-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
61-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
62-کیفپولزنانه - 1:کیف پول زنانه /pashto
63-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
64-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
65-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
66-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
67-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
68-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
69-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
70-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
71-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
72-اسی - 1:esi /انگلیسی
73-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
74-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
75-اکرم - 1:akram /انگلیسی
76-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
77-دی - 1:day /انگلیسی
78-صندوقچهچوبی - 1:صندوقچه چوبی /pashto
79-طرحایران - 1:طرح ایران /farsi, 2:irandesign /انگلیسی
80-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
81-نیمست - 1:نیم ست /farsi
82-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
83-گل - 1:flower /انگلیسی
84-������������������������������ -
85-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
86-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
87-امیر - 1:amir /انگلیسی
88-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
89-توپ - 1:ball /انگلیسی
90-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
91-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
92-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
93-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
94-نخ - 1:thread /انگلیسی
95-پر - 1:feather /انگلیسی
96-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
97-���������� - 1:���� ������ /,2:����������' /
98-تاج - 1:crown /انگلیسی
99-جعبهنیمست - 1:جعبه نیم ست /farsi
100-جعبههدیه - 1:جعبه هدیه /pashto
101-خرجکار - 1:material /انگلیسی