هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220606

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
12-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
16-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
27-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
28-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
29-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
30-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
31-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
32-کیف - 1:bag /انگلیسی
33-ایران - 1:iran /انگلیسی
34-طلایی - 1:golden /انگلیسی
35-هدا - 1:hoda /انگلیسی
36-اسی - 1:esi /انگلیسی
37-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
38-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
39-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
40-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
41-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
42-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
43-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
44-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
45-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
46-بانو - 1:banoo /انگلیسی
47-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
48-اسب - 1:horse /انگلیسی
49-استیل - 1:steel /انگلیسی
50-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
51-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
52-کوچک - 1:small /انگلیسی
53-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
54-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
55-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
56-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
57-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
58-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
59-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
60-پیام - 1:payam /انگلیسی
61-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
62-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
63-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
64-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
65-طلا - 1:gold /انگلیسی
66-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
67-بزرگ - 1:big /انگلیسی
68-دستبندسملتین - 1:دستبند سم لتین /farsi
69-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
70-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
71-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
72-گل - 1:flower /انگلیسی
73-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
74-آیه - 1:ayeh /انگلیسی
75-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
76-تاج - 1:crown /انگلیسی
77-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
78-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
79-دی - 1:day /انگلیسی
80-ساده - 1:simple /انگلیسی
81-علی - 1:ali /انگلیسی
82-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
83-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
84-چشم - 1:eye /انگلیسی
85-آرام - 1:aram /انگلیسی
86-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
87-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
88-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
89-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
90-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
91-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
92-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
93-کشی - 1:elastic /انگلیسی
94-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
95-گیره - 1:clamp /انگلیسی
96-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
97-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
98-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
99-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
100-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
101-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی