هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220605

کلیدواژه تعریف
1-سامی - 1:sami /انگلیسی
2-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
3-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
10-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
11-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
12-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
13-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
14-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
15-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
26-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
27-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
31-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
32-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
33-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
34-اسی - 1:esi /انگلیسی
35-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
36-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
37-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
38-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
39-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
40-بزرگ - 1:big /انگلیسی
41-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
42-رها - 1:raha /انگلیسی
43-پیام - 1:payam /انگلیسی
44-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
45-اسب - 1:horse /انگلیسی
46-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
47-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
48-علی - 1:ali /انگلیسی
49-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
50-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
51-استیل - 1:steel /انگلیسی
52-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
53-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
54-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
55-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
56-نگار - 1:negar /انگلیسی
57-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
58-کوچک - 1:small /انگلیسی
59-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
60-دی - 1:day /انگلیسی
61-ساسان - 1:sasan /انگلیسی
62-طلایی - 1:golden /انگلیسی
63-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
64-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
65-مانی - 1:mani /انگلیسی
66-معمولی - 1:normal /انگلیسی
67-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
68-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
69-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
70-آیه - 1:ayeh /انگلیسی
71-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
72-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
73-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
74-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
75-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
76-فلزی - 1:metal /انگلیسی
77-مارک -
78-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
79-مهدی - 1:mahdi /انگلیسی
80-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
81-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
82-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
83-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
84-سنگ - 1:stone /انگلیسی
85-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
86-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
87-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
88-پر - 1:feather /انگلیسی
89-پری - 1:pari /انگلیسی
90-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
91-کشی - 1:elastic /انگلیسی
92-کیان - 1:kian /انگلیسی
93-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
94-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
95-بانو - 1:banoo /انگلیسی
96-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
97-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
98-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
99-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
100-ساده - 1:simple /انگلیسی
101-سما - 1:sama /انگلیسی