هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220604

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
4-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
9-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
10-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-ندا - 1:neda /انگلیسی
15-نگین - 1:negin /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
19-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
27-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
28-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-ایران - 1:iran /انگلیسی
31-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
32-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
33-کیف - 1:bag /انگلیسی
34-علی - 1:ali /انگلیسی
35-اسی - 1:esi /انگلیسی
36-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
37-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
38-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
39-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
40-بزرگ - 1:big /انگلیسی
41-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
42-طلایی - 1:golden /انگلیسی
43-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
44-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
45-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
46-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
47-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
48-اسب - 1:horse /انگلیسی
49-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
50-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
51-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
52-مانی - 1:mani /انگلیسی
53-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
54-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
55-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
56-گل - 1:flower /انگلیسی
57-استیل - 1:steel /انگلیسی
58-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
59-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
60-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
61-چشم - 1:eye /انگلیسی
62-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
63-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
64-هدا - 1:hoda /انگلیسی
65-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
66-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
67-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
68-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
69-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
70-متوسط - 1:medium /انگلیسی
71-معمولی - 1:normal /انگلیسی
72-پلاکمعمولی - 1:پلاک معمولی /arabic, 2:regularcharm /انگلیسی
73-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
74-ساده - 1:simple /انگلیسی
75-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
76-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
77-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
78-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
79-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
80-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
81-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
82-بسته - 1:pack /انگلیسی
83-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
84-فلزی - 1:metal /انگلیسی
85-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
86-پر - 1:feather /انگلیسی
87-پیام - 1:payam /انگلیسی
88-کشی - 1:elastic /انگلیسی
89-کیفی - 1:baggy /انگلیسی
90-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
91-اسممحمد - 1:اسم محمد /urdu
92-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
93-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
94-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
95-توپ - 1:ball /انگلیسی
96-خرجکاردست - 1:خرج کار دست /farsi
97-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
98-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
99-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
100-ساسان - 1:sasan /انگلیسی
101-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی