هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220603

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-نگین - 1:negin /انگلیسی
6-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-ندا - 1:neda /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
15-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-سامی - 1:sami /انگلیسی
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
27-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
30-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
31-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
32-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
33-اسی - 1:esi /انگلیسی
34-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
35-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
36-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
37-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
38-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
39-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
40-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
41-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
42-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
43-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
44-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
45-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
46-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
47-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
48-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-امیر - 1:amir /انگلیسی
51-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
52-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
53-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
54-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
55-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
56-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
57-پابند - 1:anklet /انگلیسی
58-پر - 1:feather /انگلیسی
59-کیف - 1:bag /انگلیسی
60-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
61-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
62-انگشترتاجدار - 1:انگشتر تاجدار /farsi
63-خرجکار - 1:material /انگلیسی
64-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
65-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
66-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
67-عرفان - 1:erfan /انگلیسی
68-موسپدقالی - 1:موس پد قالی /pashto,2:موس پد قالی'" /pashto
69-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
70-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
71-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
72-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
73-آویزقلب - 1:آویز قلب /urdu
74-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
75-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
76-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
77-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
78-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
79-رها - 1:raha /انگلیسی
80-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
81-علی - 1:ali /انگلیسی
82-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
83-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
84-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
85-معمولی - 1:normal /انگلیسی
86-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
87-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
88-گلسر - 1:گل سر /pashto
89-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
90-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
91-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
92-حسین - 1:hosein /انگلیسی
93-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
94-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
95-رومیزیعسلی - 1:رومیزی عسلی /farsi
96-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
97-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
98-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
99-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
100-نیمست - 1:نیم ست /farsi
101-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی