هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220602

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
16-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
20-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-کیف - 1:bag /انگلیسی
27-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
28-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
29-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
30-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
31-ایران - 1:iran /انگلیسی
32-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
33-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
34-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
35-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
36-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
37-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
38-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
39-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
40-اسی - 1:esi /انگلیسی
41-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
42-بزرگ - 1:big /انگلیسی
43-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
44-مادر - 1:madar /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
47-کیفپولزنانه - 1:کیف پول زنانه /pashto
48-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
49-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
50-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
51-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
52-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
53-کوچک - 1:small /انگلیسی
54-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
55-گل - 1:flower /انگلیسی
56-طلایی - 1:golden /انگلیسی
57-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
58-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
59-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
60-اسب - 1:horse /انگلیسی
61-استیل - 1:steel /انگلیسی
62-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
63-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
64-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
65-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
66-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
67-ساده - 1:simple /انگلیسی
68-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
69-علی - 1:ali /انگلیسی
70-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
71-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
72-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
73-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
74-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
75-کشی - 1:elastic /انگلیسی
76-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
77-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
78-سنگی - 1:stoney /انگلیسی
79-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
80-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
81-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
82-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
83-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
84-دریا - 1:darya /انگلیسی
85-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
86-دستبندپلاکدار - 1:دستبند پلاکدار /farsi
87-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
88-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
89-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
90-مانی - 1:mani /انگلیسی
91-مردانه - 1:mens /انگلیسی
92-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
93-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
94-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
95-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
96-نازیلا - 1:nazila /انگلیسی
97-نخ - 1:thread /انگلیسی
98-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
99-پابند - 1:anklet /انگلیسی
100-پر - 1:feather /انگلیسی
101-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi