هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220601

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-سامی - 1:sami /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
27-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
30-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
31-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
32-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
33-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
34-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
35-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
36-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
37-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
38-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
39-ایران - 1:iran /انگلیسی
40-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
41-پر - 1:feather /انگلیسی
42-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
43-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
44-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
45-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
46-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
47-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
48-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
49-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi
50-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
51-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
52-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
53-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
54-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
55-عروسک - 1:doll /انگلیسی
56-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
57-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
58-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
59-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
60-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
61-بزرگ - 1:big /انگلیسی
62-خرجکاردست - 1:خرج کار دست /farsi
63-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
64-طلایی - 1:golden /انگلیسی
65-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
66-فلزی - 1:metal /انگلیسی
67-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
68-معمولی - 1:normal /انگلیسی
69-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
70-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
71-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
72-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
73-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
74-استیل - 1:steel /انگلیسی
75-اسی - 1:esi /انگلیسی
76-اکرم - 1:akram /انگلیسی
77-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
78-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
79-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
80-خرجکار - 1:material /انگلیسی
81-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
82-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
83-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
84-نیمست - 1:نیم ست /farsi
85-هدا - 1:hoda /انگلیسی
86-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
87-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
88-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
89-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
90-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
91-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
92-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
93-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
94-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
95-دستبندسمنگلیسی - 1:دستبند سم نگلیسی /farsi
96-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
97-زنجیرگردنبند - 1:زنجیر گردنبند /urdu
98-صندوقچوبی - 1:صندوق چوبی /urdu
99-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
100-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
101-علی - 1:ali /انگلیسی