هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220531

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
17-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
27-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
30-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
31-کوچک - 1:small /انگلیسی
32-استیل - 1:steel /انگلیسی
33-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
34-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
35-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
36-بزرگ - 1:big /انگلیسی
37-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
38-ساده - 1:simple /انگلیسی
39-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
40-کیف - 1:bag /انگلیسی
41-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
42-اسی - 1:esi /انگلیسی
43-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
44-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
45-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
46-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
47-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
48-کشی - 1:elastic /انگلیسی
49-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
50-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
51-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
52-فلزی - 1:metal /انگلیسی
53-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
54-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
55-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
56-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
57-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
58-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
59-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
60-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
61-کیفی - 1:baggy /انگلیسی
62-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
63-گل - 1:flower /انگلیسی
64-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
65-اسب - 1:horse /انگلیسی
66-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
67-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
68-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
69-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
70-متوسط - 1:medium /انگلیسی
71-مینی - 1:mini /انگلیسی
72-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
73-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
74-دی - 1:day /انگلیسی
75-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
76-مانی - 1:mani /انگلیسی
77-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
78-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
79-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
80-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
81-چشم - 1:eye /انگلیسی
82-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
83-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
84-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
85-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
86-بسته - 1:pack /انگلیسی
87-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
88-خرجکاردست - 1:خرج کار دست /farsi
89-دستبندسملتین - 1:دستبند سم لتین /farsi
90-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
91-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
92-سما - 1:sama /انگلیسی
93-طلایی - 1:golden /انگلیسی
94-عدد - 1:piece /انگلیسی
95-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
96-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
97-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
98-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
99-سنگی - 1:stoney /انگلیسی
100-حرفn - 1:حرف N /urdu, 2:lettern /انگلیسی
101-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi