هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220530

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
2-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-نگین - 1:negin /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
16-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
17-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
18-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
19-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
24-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
25-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
26-کیف - 1:bag /انگلیسی
27-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
28-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
29-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
30-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
31-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
32-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
33-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
34-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
35-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
36-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
37-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
38-ایران - 1:iran /انگلیسی
39-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
40-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
41-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
42-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
43-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
44-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
45-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
46-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
47-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
48-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
49-خرجکار - 1:material /انگلیسی
50-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
51-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
52-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
53-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
54-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
55-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
56-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
57-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
58-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
59-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
60-کوچک - 1:small /انگلیسی
61-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
62-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
63-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
64-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
65-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
66-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
67-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
68-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
69-دستبندنگیندار - 1:دستبند نگیندار /farsi
70-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
71-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
72-استیل - 1:steel /انگلیسی
73-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
74-بزرگ - 1:big /انگلیسی
75-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
76-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
77-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
78-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
79-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
80-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
81-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
82-گلحریر - 1:گل حریر /urdu
83-اسی - 1:esi /انگلیسی
84-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
85-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
86-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
87-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
88-ساده - 1:simple /انگلیسی
89-طلایی - 1:golden /انگلیسی
90-معمولی - 1:normal /انگلیسی
91-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
92-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
93-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
94-دی - 1:day /انگلیسی
95-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
96-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
97-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
98-فلزی - 1:metal /انگلیسی
99-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
100-متوسط - 1:medium /انگلیسی
101-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی