هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220529

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
6-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-ندا - 1:neda /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
18-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
19-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
20-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
21-سامی - 1:sami /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
24-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
25-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
26-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
27-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
28-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
29-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
30-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
31-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
32-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
33-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
34-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
35-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
36-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
37-خرجکار - 1:material /انگلیسی
38-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
39-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
40-گیرهگوشواره - 1:گیره گوشواره /pashto
41-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
42-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
43-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
44-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
45-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
46-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
47-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
48-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
49-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
50-موسپدقالیایرانی - 1:موسپد قالی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
51-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
52-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
53-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
54-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
55-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
56-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
57-نخ - 1:thread /انگلیسی
58-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
59-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
60-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
61-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
62-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
63-نیمست - 1:نیم ست /farsi
64-کیف - 1:bag /انگلیسی
65-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
66-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
67-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
68-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
69-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
70-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
73-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
74-ایران - 1:iran /انگلیسی
75-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
76-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
77-صنایعدستی - 1:صنایع دستی /urdu
78-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
79-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
80-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
81-پدر -
82-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi
83-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
84-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
85-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
86-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
87-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
88-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
89-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
90-مرواریدریسهای - 1:مروارید ریسه ای /farsi
91-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
92-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
93-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
94-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
95-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
96-حلقهاستیل - 1:حلقه استیل /farsi
97-خرجکاردستبند - 1:خرجکار دستبند /farsi
98-دستبندپلاکدار - 1:دستبند پلاکدار /farsi
99-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
100-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
101-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی