هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220528

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
16-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
27-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
28-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
29-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
30-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
31-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
32-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
33-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
34-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
35-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
36-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
37-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
38-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
39-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
40-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
41-نخ - 1:thread /انگلیسی
42-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
43-ایران - 1:iran /انگلیسی
44-خیاطی -
45-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
46-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
47-کیف - 1:bag /انگلیسی
48-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
49-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
50-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
51-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
52-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
53-انگشترنگیندار - 1:انگشتر نگیندار /farsi
54-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
55-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
56-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
57-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
58-تلگل - 1:تل گل /arabic
59-خرجکار - 1:material /انگلیسی
60-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
61-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
62-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
63-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
64-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
65-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
66-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
67-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
68-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
69-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
70-انگشترخاص - 1:انگشتر خاص /farsi
71-جعبه - 1:box /انگلیسی
72-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
73-دستبندپلاکدار - 1:دستبند پلاکدار /farsi
74-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
75-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
76-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
77-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
78-توپ - 1:ball /انگلیسی
79-حلقهاستیل - 1:حلقه استیل /farsi
80-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
81-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
82-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
83-صنایعدستی - 1:صنایع دستی /urdu
84-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
85-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
86-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
87-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
88-النگو -
89-انگشترطرحنقره - 1:انگشتر طرح نقره /pashto
90-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
91-بزرگ - 1:big /انگلیسی
92-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
93-دستبندکریستال - 1:دستبند کریستال /farsi
94-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
95-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
96-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
97-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
98-مرواریدعمده - 1:مروارید عمده /farsi
99-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
100-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
101-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی