هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220527

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
10-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
11-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-ندا - 1:neda /انگلیسی
15-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
16-سامی - 1:sami /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
23-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-ایران - 1:iran /انگلیسی
30-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
31-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
32-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
33-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
34-استیل - 1:steel /انگلیسی
35-اسی - 1:esi /انگلیسی
36-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
37-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
38-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
39-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
40-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
41-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
42-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
43-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
44-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
45-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
46-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
47-جعبههدیه - 1:جعبه هدیه /pashto
48-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
49-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
50-خرجکار - 1:material /انگلیسی
51-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
52-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
53-مینی - 1:mini /انگلیسی
54-پابند - 1:anklet /انگلیسی
55-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
56-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
57-انگشترپرنگین - 1:انگشتر پرنگین /urdu
58-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
59-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
60-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
61-دستبندکریستال - 1:دستبند کریستال /farsi
62-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
63-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
64-فلزی - 1:metal /انگلیسی
65-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
66-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
67-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi
68-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
69-کیفپولزنانه - 1:کیف پول زنانه /pashto
70-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
71-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
72-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
73-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
74-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
75-رانرترمه - 1:رانر ترمه /pashto
76-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
77-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
78-علی - 1:ali /انگلیسی
79-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
80-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
81-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
82-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
83-ناخنگیر - 1:ناخن گیر /urdu
84-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
85-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
86-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
87-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
88-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
89-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
90-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
91-کشی - 1:elastic /انگلیسی
92-گلسر - 1:گل سر /pashto
93-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
94-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
95-دستبندالنگویی -
96-آرزو - 1:arezoo /انگلیسی
97-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
98-بزرگ - 1:big /انگلیسی
99-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
100-جعبه - 1:box /انگلیسی
101-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی