هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220526

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
2-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
13-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
20-ایران - 1:iran /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
23-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
24-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
25-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
26-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
27-اسی - 1:esi /انگلیسی
28-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
29-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
30-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
31-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
32-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
33-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
34-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
35-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
36-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
37-پیام - 1:payam /انگلیسی
38-آویزقلب - 1:آویز قلب /urdu
39-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
40-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
41-دی - 1:day /انگلیسی
42-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
43-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
44-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
45-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
46-خرجکاردست - 1:خرج کار دست /farsi
47-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
48-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
49-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
50-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
51-صنایعدستی - 1:صنایع دستی /urdu
52-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
53-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
54-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
55-شیرین - 1:shirin /انگلیسی
56-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
57-گلحریر - 1:گل حریر /urdu
58-استیل - 1:steel /انگلیسی
59-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
60-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
61-طلایی - 1:golden /انگلیسی
62-کیفجاجیمی - 1:کیف جاجیمی /urdu
63-بندی - 1:lacey /انگلیسی
64-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
65-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
66-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
67-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
68-پلاکضربان - 1:پلاک ضربان /pashto
69-کلیپس - 1:clips /انگلیسی
70-کیان - 1:kian /انگلیسی
71-کیفدخترانه - 1:کیف دخترانه /pashto
72-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
73-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
74-مانی - 1:mani /انگلیسی
75-پدر -
76-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
77-کیف - 1:bag /انگلیسی
78-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
79-آویزنگیندار - 1:آویز نگیندار /urdu
80-انگشتدانه - 1:انگشت دانه /farsi
81-انگشترتاجدار - 1:انگشتر تاجدار /farsi
82-انگشترطرحنقره - 1:انگشتر طرح نقره /pashto
83-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
84-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
85-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
86-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
87-نخ - 1:thread /انگلیسی
88-کیفتوکیف - 1:کیف تو کیف /urdu
89-گردنبنداسمنگین - 1:گردنبند اسم نگین /farsi
90-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
91-گلسر - 1:گل سر /pashto
92-گلنگیندار - 1:گل نگیندار /farsi
93-سنگی - 1:stoney /انگلیسی
94-انگشترنگینمشکی - 1:انگشتر نگین مشکی /urdu
95-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
96-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
97-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
98-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
99-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
100-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
101-پلاکاسممحمد - 1:پلاک اسم محمد /urdu