هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220525

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-کیف - 1:bag /انگلیسی
20-ایران - 1:iran /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
24-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
28-موسپدقالیجادویی - 1:موسپد قالی جادویی /urdu
29-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
30-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
31-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
32-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
33-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
34-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
35-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
36-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
37-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
38-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
39-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
40-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
41-استیل - 1:steel /انگلیسی
42-صنایعدستی - 1:صنایع دستی /urdu
43-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
44-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
45-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
46-پدر -
47-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
48-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
49-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
50-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
51-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
52-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
53-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
54-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
55-برتریناسامی - 1:برترین اسامی /farsi
56-بزرگ - 1:big /انگلیسی
57-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
58-دی - 1:day /انگلیسی
59-طلایی - 1:golden /انگلیسی
60-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
61-موسپدجادویی - 1:موس پد جادویی /urdu
62-نگار - 1:negar /انگلیسی
63-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
64-پابند - 1:anklet /انگلیسی
65-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
66-خوشتریناسامی - 1:خوشترین اسامی /farsi
67-رها - 1:raha /انگلیسی
68-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
69-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
70-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
71-گوشوارهگردنبند - 1:گوشواره گردنبند /pashto
72-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
73-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
74-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
75-خیاطی -
76-دریا - 1:darya /انگلیسی
77-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
78-زنجیرگردنبند - 1:زنجیر گردنبند /urdu
79-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
80-طلا - 1:gold /انگلیسی
81-عرفان - 1:erfan /انگلیسی
82-مانی - 1:mani /انگلیسی
83-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
84-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
85-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
86-کلیپس - 1:clips /انگلیسی
87-کوچک - 1:small /انگلیسی
88-کیفدوشی - 1:کیف دوشی /urdu,2:کیف دوشی' /urdu
89-گلحریر - 1:گل حریر /urdu
90-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
91-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
92-خرجکار - 1:material /انگلیسی
93-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
94-دستبندنگیندار - 1:دستبند نگیندار /farsi
95-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
96-زیباتریننامها - 1:زیباترین نامها /farsi
97-زیرموشی -
98-صفا -
99-فاطمه - 1:fatemeh /انگلیسی
100-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
101-پیام - 1:payam /انگلیسی