هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220524

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
19-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
25-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
26-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
27-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
28-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
29-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
30-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
31-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
32-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
33-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
34-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
35-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
36-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
37-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-اسی - 1:esi /انگلیسی
40-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
41-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
42-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
43-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
44-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
45-معمولی - 1:normal /انگلیسی
46-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
47-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
48-انبری -
49-ایران - 1:iran /انگلیسی
50-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
51-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
52-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
53-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
54-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
55-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
56-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
57-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
58-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
59-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
60-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
61-فلزی - 1:metal /انگلیسی
62-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
63-نگار - 1:negar /انگلیسی
64-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
65-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
66-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
67-گلنگیندار - 1:گل نگیندار /farsi
68-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
69-گیره - 1:clamp /انگلیسی
70-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
71-انگشترزنانه - 1:انگشتر زنانه /farsi
72-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
73-جعبهچوبی - 1:جعبه چوبی /pashto
74-خرجکار - 1:material /انگلیسی
75-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
76-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
77-خیاطی -
78-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
79-دستبندنگیندار - 1:دستبند نگیندار /farsi
80-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
81-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
82-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
83-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
84-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
85-مینی - 1:mini /انگلیسی
86-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
87-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
88-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
89-پلاکقلب - 1:پلاک قلب /
90-کلیپس - 1:clips /انگلیسی
91-کوچک - 1:small /انگلیسی
92-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
93-استیل - 1:steel /انگلیسی
94-انگشتراسمالناز - 1:انگشتر اسم الناز /farsi
95-انگشترپرنگین - 1:انگشتر پرنگین /urdu
96-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
97-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
98-دستبنددخترانه - 1:دستبند دخترانه /farsi
99-دستبندکریستال - 1:دستبند کریستال /farsi
100-دی - 1:day /انگلیسی
101-زیباتریننامها - 1:زیباترین نامها /farsi