هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220523

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
3-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
16-سامی - 1:sami /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی
22-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
23-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
24-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
27-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
28-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
29-اسی - 1:esi /انگلیسی
30-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
31-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
32-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
33-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
34-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
35-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
36-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
37-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
38-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
39-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
40-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
41-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
42-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
43-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
44-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
45-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
46-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
47-خرجکار - 1:material /انگلیسی
48-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
49-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
50-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
51-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
52-کیف - 1:bag /انگلیسی
53-کیفتوکیف - 1:کیف تو کیف /urdu
54-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
55-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
56-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
57-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
58-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
59-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
60-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
61-کوچک - 1:small /انگلیسی
62-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
63-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
64-استیل - 1:steel /انگلیسی
65-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
66-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
67-بزرگ - 1:big /انگلیسی
68-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
69-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
70-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
71-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
72-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
73-دی - 1:day /انگلیسی
74-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
75-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
76-طلایی - 1:golden /انگلیسی
77-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
78-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
79-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
80-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
81-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
82-پدر -
83-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
84-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
85-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
86-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
87-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
88-انگشترزنانه - 1:انگشتر زنانه /farsi
89-انگشترکلاسیک - 1:انگشتر کلاسیک /urdu
90-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
91-رویا - 1:roya /انگلیسی
92-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
93-فلزی - 1:metal /انگلیسی
94-متوسط - 1:medium /انگلیسی
95-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
96-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
97-موسپدقالیایرانی - 1:موسپد قالی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
98-مینی - 1:mini /انگلیسی
99-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
100-پیام - 1:payam /انگلیسی
101-کشمو - 1:hairband /انگلیسی