هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220522

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-ندا - 1:neda /انگلیسی
16-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
24-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
28-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
29-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
30-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
31-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
32-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
33-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
34-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
35-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
36-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
37-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
40-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
41-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
42-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
43-مانی - 1:mani /انگلیسی
44-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
45-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
46-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
47-اسی - 1:esi /انگلیسی
48-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
49-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
50-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
51-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
52-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
53-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
54-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
55-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
56-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
57-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
58-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
59-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
60-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
61-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
62-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
63-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
64-اونیکس - 1:onyx /انگلیسی
65-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
66-رها - 1:raha /انگلیسی
67-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
68-معمولی - 1:normal /انگلیسی
69-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
70-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
71-نیمست - 1:نیم ست /farsi
72-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
73-کوچک - 1:small /انگلیسی
74-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
75-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
76-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
77-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
78-بهتریناسامی - 1:بهترین اسامی /farsi
79-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
80-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
81-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
82-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
83-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
84-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
85-ساده - 1:simple /انگلیسی
86-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
87-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
88-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
89-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
90-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
91-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
92-موسپدقالی - 1:موس پد قالی /pashto,2:موس پد قالی'" /pashto
93-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
94-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
95-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
96-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
97-گیره - 1:clamp /انگلیسی
98-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
99-استیل - 1:steel /انگلیسی
100-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
101-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی