هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220521

کلیدواژه تعریف
1-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
14-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
25-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
26-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
30-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
33-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
34-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
35-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
36-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
37-استیل - 1:steel /انگلیسی
38-اسی - 1:esi /انگلیسی
39-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
40-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
41-کوچک - 1:small /انگلیسی
42-بزرگ - 1:big /انگلیسی
43-دی - 1:day /انگلیسی
44-مینی - 1:mini /انگلیسی
45-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
46-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
47-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
48-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
49-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
50-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
51-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
52-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
53-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
54-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
55-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
56-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
57-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
58-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
59-رویا - 1:roya /انگلیسی
60-ساسان - 1:sasan /انگلیسی
61-عسل - 1:asal /انگلیسی
62-متوسط - 1:medium /انگلیسی
63-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
64-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
65-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
66-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
67-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
68-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
69-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
70-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
71-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
72-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
73-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
74-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
75-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
76-گردنبنداسمنگین - 1:گردنبند اسم نگین /farsi
77-آرام - 1:aram /انگلیسی
78-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
79-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
80-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
81-خرجکار - 1:material /انگلیسی
82-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
83-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
84-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
85-طلا - 1:gold /انگلیسی
86-طلایی - 1:golden /انگلیسی
87-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
88-علی - 1:ali /انگلیسی
89-معمولی - 1:normal /انگلیسی
90-پری - 1:pari /انگلیسی
91-پلاکضربان - 1:پلاک ضربان /pashto
92-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
93-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
94-گل - 1:flower /انگلیسی
95-گلسر - 1:گل سر /pashto
96-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
97-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
98-انگشترپرنگین - 1:انگشتر پرنگین /urdu
99-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
100-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
101-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی