هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220520

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
2-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
7-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
10-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
16-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
17-کیف - 1:bag /انگلیسی
18-سامی - 1:sami /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
22-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
23-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
26-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
27-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
28-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
29-آویزعاج - 1:آویز عاج /urdu
30-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
31-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
32-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
33-بهنام - 1:behnam /انگلیسی
34-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
35-دستبندسمنگلیسی - 1:دستبند سم نگلیسی /farsi
36-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
37-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
38-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
39-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
40-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
41-سایز3 - 1:سایز 3 /urdu, 2:size3 /انگلیسی
42-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
43-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
44-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
45-معمولی - 1:normal /انگلیسی
46-مهرهپلاستیکی - 1:مهره پلاستیکی /pashto
47-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
48-نوارچسبطرحدار - 1:نوارچسب طرحدار /pashto
49-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
50-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
51-گردنبنداسمآتنا - 1:گردنبند اسم آتنا /farsi
52-گردنبنداسمبهشاد - 1:گردنبند اسم بهشاد /farsi
53-گردنبنداسمبهنام - 1:گردنبند اسم بهنام /farsi
54-آرش - 1:arash /انگلیسی
55-اسمآنوشا - 1:اسم آنوشا /farsi
56-افسانه - 1:afsaneh /انگلیسی
57-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
58-انگشتراسمفاطمه - 1:انگشتر اسم فاطمه /farsi
59-انگشتراسمماهان - 1:انگشتر اسم ماهان /farsi
60-انگشتراسمملیکا - 1:انگشتر اسم ملیکا /urdu
61-انگشتراسمیاسمین - 1:انگشتر اسم یاسمین /urdu
62-انگشترتکنگینبزرگ - 1:انگشتر تک نگین بزرگ /farsi
63-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
64-انگشترنگینمشکی - 1:انگشتر نگین مشکی /urdu
65-انگشترپسرانه - 1:انگشتر پسرانه /farsi
66-اکرم - 1:akram /انگلیسی
67-ایران - 1:iran /انگلیسی
68-باطرینیمقلم - 1:باطری نیم قلم /farsi
69-باقر - 1:bagher /انگلیسی
70-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
71-بزرگ - 1:big /انگلیسی
72-توپرنگی - 1:توپ رنگی /urdu
73-جعبه - 1:box /انگلیسی
74-جعبهنیمست - 1:جعبه نیم ست /farsi
75-جعبهچوبی - 1:جعبه چوبی /pashto
76-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
77-حلقهتکنگین - 1:حلقه تک نگین /pashto
78-خرجکارهواپیما - 1:خرج کار هواپیما /farsi
79-دریمکچر - 1:دریم کچر /farsi
80-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
81-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
82-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
83-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
84-دستکشظرفشویی - 1:دستکش ظرفشویی /farsi
85-راحله - 1:raheleh /انگلیسی
86-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
87-روبانمتری - 1:روبان متری /farsi
88-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
89-زیرلیوانی - 1:زیر لیوانی /urdu
90-زیپ -
91-سحر - 1:sahar /انگلیسی
92-سملنز - 1:سم لنز /
93-سنجاقسرمشکی - 1:سنجاق سر مشکی /urdu
94-سنگ - 1:stone /انگلیسی
95-سهیلا - 1:soheila /انگلیسی
96-شیر - 1:lion /انگلیسی
97-طیفآرتمیسیا - 1:طیف آرتمیسیا /urdu, 2:artemisiaspectrum /انگلیسی
98-عرفان - 1:erfan /انگلیسی
99-فرشته - 1:fereshteh /انگلیسی
100-قفلدگمهای - 1:قفل دگمه ای /farsi, 2:buttonlock /انگلیسی
101-قفلطوطی - 1:قفل طوطی /, 2:lobsterclasp /انگلیسی