هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220513

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
4-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
23-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-کوچک - 1:small /انگلیسی
28-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
29-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
30-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
31-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
32-گل - 1:flower /انگلیسی
33-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
34-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
35-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
36-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
37-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
38-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
39-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
40-کیف - 1:bag /انگلیسی
41-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
42-اسب - 1:horse /انگلیسی
43-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
44-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
45-استیل - 1:steel /انگلیسی
46-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
47-طلا - 1:gold /انگلیسی
48-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
49-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
50-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
51-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
52-پر - 1:feather /انگلیسی
53-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
54-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
55-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
56-طلایی - 1:golden /انگلیسی
57-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
58-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
59-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
60-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
61-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
62-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
63-جعبه - 1:box /انگلیسی
64-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
65-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
66-چشمنظرچشمنظر - 1:چشم نظر چشم نظر /
67-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
68-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
69-باریک - 1:thin /انگلیسی
70-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
71-بزرگ - 1:big /انگلیسی
72-تاج - 1:crown /انگلیسی
73-دستبندسملتین - 1:دستبند سم لتین /farsi
74-دی - 1:day /انگلیسی
75-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
76-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
77-سنگمروارید - 1:سنگ مروارید /urdu
78-صفا -
79-علی - 1:ali /انگلیسی
80-مانی - 1:mani /انگلیسی
81-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
82-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
83-کیفرودوشی - 1:کیف رودوشی /urdu
84-گیرهگوشواره - 1:گیره گوشواره /pashto
85-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
86-اسی - 1:esi /انگلیسی
87-امیر - 1:amir /انگلیسی
88-انگشتررکابنقرهای - 1:انگشتررکاب نقره ای /farsi,2:انگشتر رکاب نقره ای /farsi
89-برسسشوار - 1:برس سشوار /farsi
90-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
91-خرجکارگردنبند - 1:خرجکار گردنبند /farsi
92-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
93-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
94-دستبنداسمزهرا - 1:دستبند اسم زهرا /farsi
95-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
96-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
97-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
98-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
99-زنجیراستیلنقرهای - 1:زنجیر استیل نقره ای /farsi
100-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
101-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی