هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220512

کلیدواژه تعریف
1-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-سامی - 1:sami /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-نگین - 1:negin /انگلیسی
16-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
26-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
29-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
30-امیر - 1:amir /انگلیسی
31-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
32-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
33-نخ - 1:thread /انگلیسی
34-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
35-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
36-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
37-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
38-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
39-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
40-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
41-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
42-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
43-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
44-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
45-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
46-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
47-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
48-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-کیف - 1:bag /انگلیسی
51-کیفپولزنانهارزان - 1:کیف پول زنانه ارزان /pashto
52-اسب - 1:horse /انگلیسی
53-اسی - 1:esi /انگلیسی
54-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
55-جوراب -
56-حروف - 1:letter /انگلیسی
57-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
58-خرجکار - 1:material /انگلیسی
59-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
60-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
61-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
62-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
63-فلزی - 1:metal /انگلیسی
64-معمولی - 1:normal /انگلیسی
65-نازنینزهرا - 1:نازنین زهرا /farsi, 2:nazaninzahra /انگلیسی
66-نیمست - 1:نیم ست /farsi
67-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
68-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
69-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
70-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
71-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
72-کیفپولزنانهمارکدار - 1:کیف پول زنانه مارک دار /pashto
73-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
74-گیرهانبری - 1:گیره انبری /farsi
75-استیل - 1:steel /انگلیسی
76-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
77-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
78-حسین - 1:hosein /انگلیسی
79-حلقهرنگثابت - 1:حلقه رنگ ثابت /pashto
80-خوشتریناسامی - 1:خوشترین اسامی /farsi
81-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
82-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
83-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
84-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
85-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
86-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
87-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
88-زنجیرتوپی - 1:زنجیر توپی /urdu
89-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
90-زیرموشی -
91-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
92-سبکزندگیایرانی - 1:سبک زندگی ایرانی /urdu
93-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
94-صنایعدستی - 1:صنایع دستی /urdu
95-طلایی - 1:golden /انگلیسی
96-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
97-علی - 1:ali /انگلیسی
98-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
99-مانی - 1:mani /انگلیسی
100-متوسط - 1:medium /انگلیسی
101-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi