هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220511

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
4-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
5-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
10-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
13-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-ندا - 1:neda /انگلیسی
16-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
17-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
26-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
29-طلا - 1:gold /انگلیسی
30-کیف - 1:bag /انگلیسی
31-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
32-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
33-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
34-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
35-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
36-ایران - 1:iran /انگلیسی
37-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
38-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
39-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
40-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
41-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
42-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
43-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
44-امیر - 1:amir /انگلیسی
45-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
46-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
47-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
48-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
49-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
50-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
51-کوچک - 1:small /انگلیسی
52-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
53-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
54-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
55-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
56-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
57-علی - 1:ali /انگلیسی
58-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
59-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
60-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
61-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
62-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
63-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
64-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
65-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
66-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
67-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
68-ابی - 1:ebi /انگلیسی
69-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
70-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi
71-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
72-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
73-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
74-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
75-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
76-فلزی - 1:metal /انگلیسی
77-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
78-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
79-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
80-مشکی - 1:black /انگلیسی
81-هما - 1:homa /انگلیسی
82-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi
83-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
84-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
85-استیل - 1:steel /انگلیسی
86-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
87-انگشترپرنگین - 1:انگشتر پرنگین /urdu
88-بزرگ - 1:big /انگلیسی
89-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
90-جعبه - 1:box /انگلیسی
91-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
92-خوشتریناسامی - 1:خوشترین اسامی /farsi
93-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
94-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
95-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
96-سایز6 - 1:سایز 6 /urdu, 2:size6 /انگلیسی
97-سوت -
98-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
99-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
100-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
101-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی