هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220510

کلیدواژه تعریف
1-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
8-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
9-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
10-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
13-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
17-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
28-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
29-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
30-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
31-کیف - 1:bag /انگلیسی
32-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
33-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
34-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
35-کوچک - 1:small /انگلیسی
36-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
37-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
38-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
39-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
40-فلزی - 1:metal /انگلیسی
41-استیل - 1:steel /انگلیسی
42-طلایی - 1:golden /انگلیسی
43-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
44-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
45-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
46-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
47-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
48-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
49-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
50-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
51-متوسط - 1:medium /انگلیسی
52-بزرگ - 1:big /انگلیسی
53-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
54-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
55-مانی - 1:mani /انگلیسی
56-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
57-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
58-تاج - 1:crown /انگلیسی
59-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
60-اسی - 1:esi /انگلیسی
61-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
62-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
63-طلا - 1:gold /انگلیسی
64-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
65-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
66-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
67-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
68-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
69-رها - 1:raha /انگلیسی
70-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
71-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
72-مینی - 1:mini /انگلیسی
73-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
74-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
75-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
76-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
77-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
78-اکرم - 1:akram /انگلیسی
79-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
80-خیاطی -
81-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
82-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
83-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
84-عسل - 1:asal /انگلیسی
85-علی - 1:ali /انگلیسی
86-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
87-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
88-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
89-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
90-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
91-کشی - 1:elastic /انگلیسی
92-گل - 1:flower /انگلیسی
93-گلحریر - 1:گل حریر /urdu
94-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
95-بهار - 1:bahar /انگلیسی
96-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
97-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
98-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
99-رضا - 1:reza /انگلیسی
100-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
101-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی