هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220106

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
11-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-ندا - 1:neda /انگلیسی
16-سامی - 1:sami /انگلیسی
17-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
30-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
31-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
32-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
33-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
34-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
35-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
36-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
37-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
38-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
39-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
40-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
41-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
42-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
43-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
44-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
45-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
46-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
47-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
48-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
49-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
50-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
51-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
52-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
53-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
54-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
55-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
56-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
57-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
58-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
59-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
60-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
61-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
62-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
63-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
64-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
65-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
66-مانی - 1:mani /انگلیسی
67-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
68-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
69-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
70-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
71-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
72-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
73-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
74-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
75-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
76-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
77-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
78-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
79-کوچک - 1:small /انگلیسی
80-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
81-اسممحمد - 1:اسم محمد /urdu
82-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
83-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
84-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
85-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
86-اسی - 1:esi /انگلیسی
87-جعبه - 1:box /انگلیسی
88-خرجکار - 1:material /انگلیسی
89-خیاطی -
90-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
91-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
92-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
93-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
94-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
95-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
96-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
97-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
98-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
99-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
100-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
101-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی