هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20221002

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی, 4:steelcharm /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
24-استیل - 1:steel /انگلیسی
25-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
26-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
29-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
30-طلایی - 1:golden /انگلیسی
31-طلا - 1:gold /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
34-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
35-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
36-دی - 1:day /انگلیسی
37-گل - 1:flower /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
40-کوچک - 1:small /انگلیسی
41-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
42-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
43-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
44-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
45-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
46-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
47-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
48-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
49-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
50-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
51-دست - 1:hand /انگلیسی
52-پر - 1:feather /انگلیسی
53-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
54-بزرگ - 1:big /انگلیسی
55-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
56-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
57-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
58-فلزی - 1:metal /انگلیسی
59-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
60-متوسط - 1:medium /انگلیسی
61-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
62-معمولی - 1:normal /انگلیسی
63-آویز - 1:medallion /انگلیسی
64-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
65-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
66-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
67-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
68-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
69-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
70-اسی - 1:esi /انگلیسی
71-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
72-اسب - 1:horse /انگلیسی
73-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
74-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
75-گیره - 1:clamp /انگلیسی
76-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
77-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
78-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
79-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:pendantcharm /انگلیسی, 3:charmpendant /انگلیسی
80-تاج - 1:crown /انگلیسی
81-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
82-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
83-ساده - 1:simple /انگلیسی
84-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
85-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
86-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
87-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
88-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
89-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
90-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacependant /انگلیسی, 3:necklacecharm /انگلیسی, 4:necklacecharms /انگلیسی
91-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
92-رها - 1:raha /انگلیسی
93-مینی - 1:mini /انگلیسی
94-چشم - 1:eye /انگلیسی
95-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
96-مشکی - 1:black /انگلیسی
97-سنگ - 1:stone /انگلیسی
98-کشی - 1:elastic /انگلیسی
99-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
100-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
101-مانی - 1:mani /انگلیسی