جستجو: سال=531

شکست روم از ایرانیان در نبرد کالینیکوم...
1host2u.com 19/04/531 تاریخ
نبرد کالینیکوم بخشی از جنگ‌های ایران و روم بود که در زمان ساسانیان در تاریخ 19 آوریل 531 میلادی روی داد و به پیروزی ساسانیان انجامید. جنگندگان شاهنشا...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF