جستجو: سال=1960 ماه=09-سپتامبر

روزي که با تشکیل «اوپک» موافقت شد...
donya-e-eqtesad.com 12/09/1960 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: 12سپتامبر 1960 كشورهاي صادركننده نفت با هدف محافظت از منافع خود با تاسيس سازمان واحدي موافقت كردند كه به اختصار «اوپك» ناميده مي ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF