جستجو

صفحه :1 / 9140

واژه فارسی تاریخ بخش
Point Four Programبرنامه اصل چهار2020-10-19 Program
Struan Stevensonاستروان استیونسون2020-10-19 Person
Made in Iranساخت ایران2020-10-18 Iran
Tristan Harrisتریستن هریس2020-10-17 Person
Passage From Islamic Republicگذار از جمهوری اسلامی2020-10-17 Politics
Khamenei Resignationاستعفای خامنه‌ای2020-10-17 Resignation
Shahla Jahanbinشهلا جهان‌بین2020-10-17 Person
J. Edgar Hooverجی. ادگار هوور2020-10-15 Person
John W. Whiteheadجان دبلیو وایتهد2020-10-15 Person
Travel Restrictedسفر ممنوع2020-10-15 Travel
Alireza Heydarabadipourعلیرضا حیدرآبادی‌پور2020-10-15 Person
Sooronbay Jeenbekovسورونبای جینبکوف2020-10-15 Person
Rolando Gomezرونالدو گومز2020-10-14 Person
United Nations Human Rights Councilشورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد2020-10-14 Council
Nobel of Economyنوبل اقتصاد2020-10-14 Prize
Robert B. Wilsonرابرت بی ویلسون2020-10-14 Person
Paul Milgromپُل میلگروم2020-10-14 Person
Anti-Armenian Sentimentارمنی ستیزی2020-10-11 Religion
Buin Zahraبوئین‌زهرا2020-10-11 Place
Mohammad Ali Pourmokhtarمحمدعلی پورمختار2020-10-11 Person