جستجو بخش:Science

'

صفحه :1 / 7

Term/واژه Persian/پارسی Date/تاریخ Section/بخش
Theory Of Everythingنظریه همه چیز2018-11-08 Science
Neuroscienceعلوم اعصاب2016-09-30 Science
Iranian Sunخورشید ایرانی2016-09-09 Science
Rock Flow Dynamicsجریان دینامیک صخره2016-05-09 Science
Scientific Articlesمقالات علمی2015-12-09 Science
Encyclopaediaدامشنامه2015-07-16 Science
Archeologyباستان‌شناسی2015-01-26 Science
Fahrenheitفارنهایت2015-01-26 Science
Celsiusسلسیوس2015-01-26 Science
Social Humanoid Robotربات انسان نمای اجتماعی2014-11-03 Science