جستجو بخش:Politics

'

صفحه :1 / 21

Term/واژه Persian/پارسی Date/تاریخ Section/بخش
Afghanistan Iranافغانستان ایران2019-02-21 Politics
Iran Coalitionائتلاف ایران2018-07-17 Politics
Coalition of Iranائتلاف ایران2018-05-13 Politics
Anti-Colonialضد استعمار2017-04-25 Politics
Nodding Like Bobbleheadsتایید کله حبابی ها2017-04-12 Politics
Anti-Americanضد آمریکایی2017-03-11 Politics
Foreign Affairsامور خارجه2016-12-10 Politics
National Liberation Frontجبهه ملی آزادیبخش2016-11-27 Politics
House-Senateسنا-نمایندگان2016-11-25 Politics
Soft Powerقدرت نرم2016-09-16 Politics