جستجو بخش:Person

'

صفحه :1 / 382

Term/واژه Persian/پارسی Date/تاریخ Section/بخش
Imran Khanعمران خان2019-04-22 Person
Abdolrazzaq Bashtiniعبدالرزاق باشتینی2019-04-08 Person
Ann Wrightان رایت2019-03-17 Person
Mohsen Sierمحسن سیر2019-03-14 Person
Marjan Sheikholeslamiمرجان شیخ‌الاسلامی2019-03-12 Person
Yusef Kakemamiیوسف کاکه ممی2019-03-10 Person
Davoud Abdollahiداوود عبداللهی2019-03-10 Person
Ghasem Abastehقاسم آبسته2019-03-10 Person
Shirahmad Shiraniشیراحمد شیرانی2019-03-10 Person
Akbar Bagheriاکبر باقری2019-03-10 Person