جستجو بخش:Military

'

صفحه :1 / 18

Term/واژه Persian/پارسی Date/تاریخ Section/بخش
Bahrain Occupationاشغال بحرین2019-04-17 Military
Fateh Submarineزثردریایی فاتح2019-02-19 Military
Iranian Gendarmerieژاندارمري2018-12-04 Military
Riflemenتفنگداران2018-10-09 Military
Rangerرنجر2017-06-06 Military
Popular Mobilisationبسیج مردمی2017-05-29 Military
Austro-Hungarian military mission in Persiaماموریت نظامی اتریش-مجارستان در ایران2017-03-08 Military
Operation Karbala Fourعملیات کربلای 42016-12-02 Military
Green Beretکلاه سبز2016-11-27 Military
Marinesتفنگداران دریایی2016-11-27 Military