هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230922

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-طلایی - 1:golden /انگلیسی
14-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
15-استیل - 1:steel /انگلیسی
16-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
17-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-طلا - 1:gold /انگلیسی
20-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی
22-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
23-دی - 1:day /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
29-نگین - 1:negin /انگلیسی
30-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
31-ندا - 1:neda /انگلیسی
32-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
33-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
34-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
35-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
36-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
37-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
38-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
39-دست - 1:hand /انگلیسی
40-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
41-گل - 1:flower /انگلیسی
42-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
43-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
44-بزرگ - 1:big /انگلیسی
45-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
46-کیف - 1:bag /انگلیسی
47-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
48-کوچک - 1:small /انگلیسی
49-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
50-پر - 1:feather /انگلیسی
51-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
52-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
53-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
54-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
55-گرد - 1:round /انگلیسی
56-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
57-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
58-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
59-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
60-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
61-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
62-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
63-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
64-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
65-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
66-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
67-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
68-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
69-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
70-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
71-معمولی - 1:normal /انگلیسی
72-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
73-فلزی - 1:metal /انگلیسی
74-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
75-گیره - 1:clamp /انگلیسی
76-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
77-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
78-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
79-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
80-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
81-اسی - 1:esi /انگلیسی
82-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
83-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
84-متوسط - 1:medium /انگلیسی
85-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
86-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
87-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
88-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
89-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
90-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
91-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
92-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
93-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
94-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
95-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
96-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
97-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
98-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
99-آویز - 1:medallion /انگلیسی
100-تاج - 1:crown /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره